Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

Prevádzkovateľ e-shopu je:

BYTOP, s.r.o.
(Zlatica Hlaváčová - konateľ)
Opatovská 246/103
91101 Trenčín
Slovenská republika
IČO: 36355674
DIČ: 2022185011 
IČ DPH: SK2022185011

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, oddiel sro, vložka číslo 16702/R.

Telefón: 0911 413638

E-mail: info (zavinac) pupaart.sk

č.ú. pre Slovensko: 2700684174 / 8330
IBAN: SK92 8330 0000 0027 0068 4174
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

č.ú. pre Česko:  2300684175 / 2010
IBAN: CZ72 2010 0000 0023 0068 4175
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

Spoločnosť je platca DPH.

(ďalej len predávajúci)

Predávajúci je prevádzkovateľom internetových stránok www.pupaart.sk.  Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej – kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou kupujúci, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, všetko v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby na internetovej stránke www.pupaart.sk.  Kupujúci musí pri každej objednávke, resp. pri registrácii uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky. Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie tovar na základe ponuky internetovej stránky www.pupaart.sk,  tento svoj výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky, zvolí si počet kusov a vyberie spôsob platby.

Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim. Prijatie objednávky prevádzkovateľ bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho. V potvrdzovacom e-maily kupujúci dostane aj presné inštrukcie k úhrade platby za objednávku.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, po vzájomnej dohode je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.pupaart.sk sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávka je príkazom pre predávajúceho na výrobu objednaného tovaru od kupujúceho.

Cena

Ceny uvedené v internetovom obchode www.pupaart.sk, sú platné v čase objednania tovaru. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list.

K cene tovaru bude pripočítaná cena poštovného a balného. Táto konečná cena, ktorú musí spotrebiteľ pre získanie výrobkov alebo služby zaplatiť, vrátane prípadných príslušných daní a poplatkov (balné, poštovné...), je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky. Konečnú cenu kupujúci akceptuje potvrdením a odoslaním objednávky.  

Ceny uvedené na stránke www.pupaart.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Zmena ceny musí byť predávajúcim kupujúcemu oznámená písomnou formou a to v termíne do 24 hodín po odoslaní objednávky kupujúcim. Spotrebiteľ má právo pri takto upravenej cene objednávku stornovať.

Predávajúci nie je platca DPH.

 

Dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky a za dohodnutú cenu s kupujúcim.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci v zmysle zákona povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným. V prípade, že kupujúci zadá pri objednávaní nesprávne kontaktné údaje (adresu) a z toho dôvodu nemôže byť objednávka doručená kupujúcemu, je kupujúci povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorené dodanie zásielky zavinené doručovateľom.

Dodacia lehota v prípade platby vopred na účet: 1-14 pracovných dní od pripísania platby na účet, podľa dostupnosti a typu tovaru. Väčšina objednávok je vybavená v priebehu 2-5 pracovných dní od pripísania platby na účet.  

Dodacia lehota v prípade platby dobierkou: 1-14 pracovných dní od prijatia objednávky, podľa dostupnosti a typu tovaru. Väčšina objednávok je vybavená v priebehu 2-5 pracovných dní od prijatia objednávky. 

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy komponentov tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

Platobné podmienky

Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť dvomi spôsobmi:

 a.) dobierka - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky, alebo

 b.) platba vopred na účet – po odoslaní objednávky dostane kupujúci na svoj e-mail správu s potvrdením objednávky. Táto správa obsahuje všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky. Tovar bude odoslaný po uhradení objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť platbu za objednaný tovar do 10 dní od odoslania objednávky.

 

Pri platbe vopred na účet musí kupujúci dbať na to, aby zvolil pre platbu správny účet predávajúceho. Kupujúci môže zvoliť slovenský alebo český účet.

Kupujúci zo Slovenska musí realizovať platbu na slovenský účet predávajúceho:  2300099080 / 8330.

Kupujúci z Českej republiky musí realizovať platbu na český účet predávajúceho: 2600099074 / 2010.

V tomto prípade banka kupujúceho nebude účtovať žiadne extra poplatky za medzinárodný prevod.  

Predávajúci nenesie zodpovednosť za navýšenie poplatkov v prípade, ak kupujúci zvolí nesprávne číslo účtu! Prípadné extra poplatky, ktoré by v tomto prípade vznikli predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť.

 

Poštovné a balné

Tovar je objednávateľovi dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty – doporučene alebo dobierkou. Zásielky v hodnote nad 50 Eur sú automaticky poistené – poistenie hradí predávajúci. Na základe telefonického dohovoru, prípade e-mailovej dohody,  je možný osobný odber.

V prípade, že poštovné a balné by malo byť výrazne vyššie, ako je predpokladané poštovné kalkulované v e-shope www.pupaart.sk, predávajúci si vyhradzuje právo upozorniť na túto skutočnosť kupujúceho do 24 hodín od prijatia objednávky a žiadať kupujúceho o doplatok k poštovnému a balnému. Toto navýšenie poštovného môže byť pre kupujúceho dôvodom pre zrušenie objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní zásielky je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravcom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho; pri dobierke, po jej uhradení.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na kupujúceho.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

SLOVENSKO:

Doporučene Slovenskou poštou (platba vopred na účet):      

            - do hmotnosti 500g                    1,5 Eur

            - do hmotnosti 1 kg                     2,2 Eur

            - do hmotnosti 2 kg                     3 Eur

 

Dobierka Slovenskou poštou:

- do hmotnosti 1 kg                     2,2 Eur

- do hmotnosti 2 kg                     3,5 Eur

Osobný odber v Trenčíne:                         zdarma

 

ČESKO:

Doporučene Slovenskou poštou (platba vopred na český účet):          

            - do hmotnosti 50g                      2,5 Eur

            - do hmotnosti 100g                    3 Eur

            - do hmotnosti 500g                    4,5 Eur

            - do hmotnosti 1 kg                     9 Eur

            - do hmotnosti 2 kg                     12 Eur

 

EURÓPA:

Doporučene Slovenskou poštou (platba vopred na účet v Eur /  PayPal):         

            - do hmotnosti 50g                      2,5 Eur

            - do hmotnosti 100g                    3 Eur

            - do hmotnosti 500g                    5,5 Eur

            - do hmotnosti 1 kg                     9 Eur

            - do hmotnosti 2 kg                     14 Eur

 

OSTATNÉ ŠTÁTY:

Doporučene Slovenskou poštou (platba vopred na účet v Eur /  PayPal):         

            - do hmotnosti 50g                      2,5 Eur

            - do hmotnosti 100g                    3,5 Eur

            - do hmotnosti 500g                    7,5 Eur

            - do hmotnosti 1 kg                     15 Eur

            - do hmotnosti 2 kg                     25 Eur

 

Pre českých zákazníkov má predávajúci zriadený český účet.

(Slovenskí zákazníci platia na slovenský účet.)

Pri zahraničnej platbe (okrem ČR) predávajúci poskytne SWIFT a IBAN kód.

Pri platbe cez PayPal bude zarátaný poplatok naviac 3,5 % z hodnoty objednávky.

 

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od objednania tovaru. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou - e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou.

Kupujúci  je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt alebo službu vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v  nasledovných prípadoch:                                  

- ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so  súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

- ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 50% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

- produkt (alebo jeho časti) sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

- zmenila sa cena dodávateľa produktu

- vystavená cena produktu bola chybná

 

Záručné podmienky a reklamácia

Záručné podmienky sa riadia ustanovením Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkou materiálov, ktorých exspiračná doba stanovená výrobcom je kratšia ako 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru ( o zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

V prípade, že kupujúci zistí, že doručený tovar je poškodený alebo nefunkčný, čo najskôr musí kontaktovať predávajúceho! Najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru! Tovar musí byť zaslaný kompletne, tak ako bol prevzatý od prevádzkovateľa.  K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky doklady, ktoré kupujúci s tovarom obdržal.

Po doručení reklamovaného tovaru prevádzkovateľovi bude kupujúci bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti e-mailom. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.

Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby vzniknuté bežným používaním,

- chyby vzniknuté nesprávnym skladovaním,

- chyby spojené s akoukoľvek vonkajšou príčinou (napríklad nárazom),

- nesprávne a nezodpovedajúce používanie výrobkov.

 

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby!

 

Predávajúci nezodpovedá za také chyby, ktoré vzniknú nešetrným zaobchádzaním, násilným zaobchádzaním, neodbornou manipuláciou a neodborným ošetrovaním zo strany kupujúceho.

Taktiež sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím v podmienkach, ktoré nie sú bežné u daného typu výrobku a chyby vzniknuté pôsobením živlov.

Pri uplatnení reklamácie na chybu tovaru je predávajúci povinný preveriť, či sa jedná o chybu odstrániteľnú. Pokiaľ sa jedná o chybu neodstrániteľnú môže predávajúci tovar vymeniť, poskytnúť zľavu alebo vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu a to podľa dohody oboch strán. Pokiaľ sa jedná o chybu odstrániteľnú postupuje predávajúci nasledujúcim spôsobom:

Na svoje náklady odstráni zistenú chybu. Chybu odstráni bez zbytočného odkladu a s náležitou starostlivosťou, najneskôr však do 4 týždňov od prevzatia oprávnenej reklamácie. Ak vec nebola ešte použitá môže kupujúci podľa svojho uváženia túto vec vymeniť. V prípade, že je chybná iba súčasť veci, má kupujúci právo na výmenu tejto súčasti a nie celej veci. Ak sa na opravených tovaroch vyskytne opätovne chyba (rozumie sa druhýkrát) alebo pre väčší počet chýb nemôže vec riadne užívať, predávajúci chybnú vec vymení, poskytne zľavu alebo vráti kúpnu cenu.

 

 Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, papierovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto špecifické obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa  21.9.2012

Súhlas s obchodnými podmienkami

Kupujúci objednaním tovaru na internetovej stránke www.pupaart.sk súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a to v plnom rozsahu.

 

Obchodné podmienky
Veľkoobchod
Mapa obchodu
Ochrana údajov
Nezasielať aktuality
MÔJ ÚČET
Cenník poštovného
Ako nakupovať
Kontaktujte nás
Darčekový certifikát

PUPA ART nájdete aj tu: